Akcijas
Turnīri
Karstais laiks

                                                                                                                 

SIA "CENTRĀLAIS TENISA KLUBS"

 Baldones ielā 7, Rīgā

IEKŠĒJAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

 

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.      SIA "CENTRĀLAIS TENISA KLUBS", turpmāk CTK, tenisa kluba Baldones ielā 7, Rīgā, apmeklētājs pirms tenisa kluba apmeklējuma rūpīgi iepazīstas ar šiem iekšējās kārtības noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi) un uzturēšanas laikā tos ievēro. Šie Noteikumi ir izvietoti redzamā vietā pie ieejas tenisa klubā un uzskatāms, ka apmeklētājs, ienākot tenisa klubā, ar šiem Noteikumiem ir iepazinies.  

1.2.      Šie noteikumi ir jāievēro visiem tenisa kluba apmeklētājiem.

1.3.      Pakalpojumu iegāde (kases čeks, abonements, līgums) apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.4.      CTK ir tiesības vienpusēji grozīt/papildināt Noteikumus. Noteikumu aktuālā redakcija tiek pieejamā mājaslapā www.ctk.lv un  pie ieejas tenisa klubā.

 

  1. DATU APSTRĀDE

2.1.      Fizisko personu datu apstrādi CTK veic saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un tikai definētajiem mērķiem.

2.2.      Jebkuri fizisko personu dati, kas nodoti tenisa kluba apmeklētāja rīcībā, uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un izmantojami tikai tiem mērķiem, kam tie nodoti. Jebkuri fizisko personu dati, kas kļuvuši zināmi tenisa kluba apmeklētājam nejauši, uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nedrīkst tikt izmantoti.

2.3.      Atsevišķas tenisa kluba telpas ir aprīkotas ar videonovērošanas iekārtām. Informācija par datu pārvaldnieku un datu apstrādes mērķi izvietota uz attiecīgajām brīdinājuma zīmēm. 

 

  1. LIETOTIE TERMIŅI 

3.1.      "Vienreizējais apmeklējums" - vienreizēja nodarbība, kuras laikā spēle kortos ilgst ne mazāk kā pusstundu.

3.2.      "Mēneša abonements" - noteikts nodarbību skaits tenisa kortos kalendārā mēneša garumā ar noteiktām nedēļas dienām un spēles laika sākumu un beigām. Vienas nodarbības ilgums nedēļas laikā nav mazāks par stundu.

3.3.      "Brīvā apmeklējuma abonements" - noteikts nodarbību skaits tenisa kortos 6 mēnešu garumā, sakot ar abonementa iegādes brīdi. Apmeklējumu grafiku nosaka vienojoties ar klientu (piem. pa tālruni), pamatojoties uz saņemtās no Tenisa kluba administrācijas informāciju par brīvā laika apmeklējumiem. Vienas nodarbības ilgums nav mazāks par stundu.

3.4.      "Ziemas sezona" - nodarbības no 1.septembra līdz 31. maijam (ieskaitot).

3.5.      "Vasaras sezona" - nodarbības no 1. jūnija līdz 31.augustam (ieskaitot).

3.6.      "Atspēles laiks" - treniņš, apmaksāta mēneša abonementa ietvaros, par kuru apmeklēšanas neiespējamību, spēlētājs brīdina Tenisa kluba administrāciju ne mazāk kā diennakti iepriekš. Neapmeklēto treniņu var atspēlēt tikai mēneša abonementa, kurā treniņš netika apmeklēts, darbības termiņā. Atspēle notiek papildlaikā un nedrīkst sakrist ar pastāvīgo pa nedēļu notiekošo spēļu laiku. Atspēles tiesības ir tikai pastāvīgiem kluba spēlētājiem.

3.7.      "Pastāvīgie kluba spēlētāji" - spēlētāji, kuriem sezonas laikā ir pastāvīgs iknedēļas spēļu laiks ne mazāks par vienu stundu.

 

  1. SPORTA TELPU UN KORTU LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

4.1.      Tenisa kortos nodarbības notiek sporta tērpos un speciālos tenisa apavos ar baltu zoli vai apavos ar atzīmi "NON-MARKING".

! Ir aizliegts atrasties kortos bez speciāliem apaviem.

4.2.      Sporta telpās un segtos kortos ir jāizmanto tīrus apavus. Segtos kortos ir aizliegts lietot apavus, kuros esat spēlējuši atklātajos kortos ar dabīgo pārklājumu (īpaši - tenisītu).

4.3.      Skatītājiem, kuri atrodas sporta telpās un kortos, ir jābūt ar maiņas apaviem vai jāizmanto korta administratora piedāvātās bahilas (maksas pakalpojums).

4.4.      tenisa klubā darbojas abonementu kartiņas sistēma, kuras jāuzrāda, lai saņemtu ģērbtuves skapīšu atslēgas. Ja šāda kartiņa netiek uzrādīta, tenisa kluba administratoram ir tiesības atslēgas neizsniegt.

4.5.      Spēlētājiem saudzīgi jāuzturas pret sporta telpām, kortiem, inventāru un citu tenisa kluba īpašumu, nav pieļaujams mest raketes, sist ar tām korta segumu, kā arī segto kortu sienas. 

4.6.      Spēlētāju un skatītāju uzvedība tiek noteikta pēc vispārpieņemtajiem tenisa kortu izmantošanas noteikumiem.

4.7.      Ja abonements tiek nodots citai personai, abonementa īpašniekam iepriekš jāinformē tenisa kluba administrācija.

4.8.      Tenisa kortos nodarbību laikā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 4 pieaugušie vai 6-8 bērni.

4.9.      Visi jautājumi, kas saistīti ar kortu izmantošanu, apmeklētāji risina ar tenisa kluba administratoru.

4.10.   Tenisa kluba apmeklētājiem, nomniekiem u.c. tenisa kluba telpu lietotājiem AIZLIEGTS:

4.10.1.  smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un toksiskās vielas tenisa kluba telpās un tā teritorijā, kā arī atrasties tenisa kluba telpās alkoholisko vai narkotisko vielu reibuma stāvoklī;

4.10.2.  ievest dzīvniekus;

4.10.3.  iebraukt ar velosipēdu, skrituļslidām vai citiem braucamrīkiem, izņemot bērnu ratiem un cilvēkiem ar invaliditāti ratiņkrēslos;

4.10.4.  tenisa kortos ir aizliegts ienest un lietot krāsainos dzērienus, kafiju, saldējumu;

4.10.5.  ienest viegli uzliesmojošas, sprādzienbīstamas vielas, ieročus un munīciju, kā arī citus priekšmetus kas var traucēt nodarbību vai sacensību norisi un apdraud citu cilvēku veselību, drošību vai dzīvību;

4.10.6.  izmantot skaņu aparatūru bez CTK administrācijas atļaujas;

4.10.7.  fotografēt, filmēt, veikt audio ierakstus tenisa kluba telpās bez iepriekšējas CTK rakstiskas atļaujas;

4.10.8.  nesankcionēti pārdot preces un pakalpojumus, izplatīt reklāmu, izvietot sludinājumus un tml.;

4.10.9.  bojāt tenisa kluba telpas, aprīkojumu, iekārtas un inventāru;

4.10.10.                  apmeklēt sporta nodarbības ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra, drudzis) konjunktivītu, ādas un/vai citām lipīgām slimībām, vaļējām brūcēm, kuras var apdraudēt citu apmeklētāju veselību.

 

  1. ABONEMENTU REZERVĒŠANAS UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

5.1.      Sporta telpu un kortu rezervēšanai jāgriežas pie dežūrējošā tenisa kluba administratora. 

5.2.      Rezervēšanu var veikt gan ierodoties personiski, gan pa tālruni.

5.3.      Abonementu iegāde notiek ar 100% priekšapmaksu.

5.4.      Iegādājoties jaunu abonementu, tas jāapmaksā ne vēlāk kā 24 stundas pirms rezervētā laikā.

5.5.      Abonementu iegāde abonementu īpašniekiem tiek veikta esošā abonementa pēdējās nodarbības dienā. Šo nosacījumu neievērošanas gadījumā CTK ir tiesības pārdot abonementu trešajai personai.

5.6.      Brīvā apmeklējuma abonementu apmaksā tiek veikta saskaņā ar cenrādi. Cenu izmaiņas gadījumā CTK ir tiesības veikt pārrēķinu par atlikušajām stundām.

5.7.      Pastāvīgajiem kluba apmeklētājiem ir prioritāte spēles laika iegādei mēneša abonementam uz jauno sezonu.

5.8.      Atteikties no rezervētā spēles laika ir iespējams ne vēlāk, kā 24 stundas pirms nodarbību sākuma personiski vai pa tālruni brīdinot Tenisa kluba dežūrējošo administratoru. Ja klients iepriekš nebrīdina un neierodas uz rezervētajām nodarbībām, tās tiek uzskatītas par notikušām un tās jāapmaksā pilna apmērā.

5.9 Katram klientam ir jāiegādājās klienta karti ( 5. eiro)

 

  1. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU 

6.1.      Tenisa kluba apmeklētāji uzņemas atbildību par šo Noteikumu ievērošanu.

6.2.      Gadījumā, ja abonements tiek nodots citu personu lietošanā, atbildību par Noteikumu ievērošanu uzņemas abonementa īpašnieks.

6.3.      Tenisa kluba apmeklētāji ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, drošību, fizisko sagatavotību un iemaņām tenisa kluba notiekošo nodarbību, sacensību u.c. aktivitāšu apmeklējuma laikā.

6.4.      Tenisa kluba apmeklētāji apņemas savlaicīgi veikt maksājumus tenisa kluba pakalpojumu izmantošanu.

6.5.      Par Noteikumu 4.10. punkta un tā apakšpunktu pārkāpšanu, apmeklētājs var tikt izraidīts no tenisa kluba. 

6.6.      Par Noteikumu 4.10.1. – 4.10.9. apakšpunktu neievērošanu sods: līdz 350,- EUR (trīs simts piecdesmit eiro);

6.7.      Ģērbtuves skapīšu atslēgu nozaudēšanas gadījumā sods: 7,- EUR (septiņi eiro).

6.8.      Par atrašanos sporta zālēs un tenisa kortos bez speciāli paredzētajiem apaviem sods: 30,- EUR (trīsdesmit eiro).

6.9.      Gadījumā, jā apmeklētāja vainas dēļ (piemēram, sitiens ar tenisa raketi) tiek bojāts kortu segums, apmeklētājam ir jāmaksā sods: 70,- (septiņdesmit eiro).

6.10.   Tenisa kluba īpašuma bojāšanas gadījumā, vainīgajai personai papildus naudas sodam ir jāatlīdzina zaudējumi pilnā apmērā.

6.11.   CTK neuzņemas atbildību par mantām, dokumentiem, mobilajiem telefoniem un citām vērtīgajām lietām, kuras atstātas ģērbtuves skapīšos, sporta zālēs, tenisa kortos vai citas tenisa kluba telpās vai tenisa kluba teritorijā.

6.12.   CTK negarantē brīvo vietu esamību apmeklētāju automašīnu novietošanai autostāvvietā un neuzņemas atbildību par autostāvvietā novietotajām automašīnām.  

6.13.   CTK neuzņemas atbildību par nodarbību atcelšanu, izmaiņām, aizkavēšanos, ja tas notiek nepārvaramas varas apstākļu  iestāšanas dēļ (ugunsgrēks, dabas stihijas, masu nemieri, streiki, valsts vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi vai izdotie rīkojumi, elektroenerģijas vai citu komunikāciju padeves pārtraukšana, avārijas), kā arī citu apstākļu dēļ, kurus tenisa klubs nevarēja paredzēt, ietekmēt vai novērst.

6.14.   CTK ir tiesības atcelt grafikā ieplānotās nodarbības sakarā ar sacensību rīkošanu vai remontdarbiem, iepriekš brīdinot par to abonementa īpašniekus.

6.15.   Ja abonementa īpašnieks neievēro šos Noteikumus, Tenisa kluba administrācija ir tiesīga anulēt abonementu, neizmaksājot nekādas kompensācijas un turpmāk atteikt tenisa kluba apmeklēšanu. 

Aktuāli
Bērnu grupas 2023/2024 g.

Aicinam Jūsu bērnus no 3,5 līdz 16 gadu vecumam, ka arī pieaugušos uz tenisa nodarbībam grupās!!!

Lasīt tālāk..
Jauna tenisa grupa pieaugušajiem

Ja Jūs vēl neprotat spēlēt tenisu, mēs Jums to iemācīsim!

Lasīt tālāk..
MŪSU PARTNERI

 


SIA 'Centrālais tenisa klubs', Baldones iela 7, Rīga, LV - 1046, T.: +371 67 612 604
Mājas lapu izveide NewSite