Akcijas
Turnīri
Karstais laiks

IEKŠĒJAS KĀRTĪBAS UN PAKALPOJUMU IZMANTOŠANĀS PUBLISKIE NOTEIKUMI

SIA "CENTRĀLAIS TENISA KLUBS"

 Baldones iela 7, Rīgā

 

1. Lietotie termiņi.

1.1. "Vienreizējais apmeklējums" - vienreizēja nodarbība, kuras laikā spēle kortos ilgst ne mazāk kā pusstundu.

1.2. "Mēneša abonements" - noteikts nodarbību skaits tenisa kortos kalendārā mēneša garumā ar noteiktām nedēļas dienām un spēles laika sākumu un beigām. Vienas nodarbības ilgums nedēļas laikā nav mazāks par stundu.

1.3. "Brīvā apmeklējuma abonements" - noteikts nodarbību skaits tenisa kortos 6 mēnešu garumā, sakot ar abonementa iegādes brīdi. Apmeklējumu grafiku nosaka vienojoties ar klientu (piem. pa tālruni), pamatojoties uz saņemtās no Tenisa kluba administrācijas informāciju par brīvā laika apmeklējumiem. Vienas nodarbības ilgums nav mazāks par stundu.

1.4. "Ziemas sezona" - nodarbības no 1.septembra līdz 31. maijam (ieskaitot).

1.5. "Vasaras sezona" - nodarbības no 1. jūnija līdz 31.augustam (ieskaitot).

1.6. "Atspēles laiks" - treniņš, apmaksāta mēneša abonementa ietvaros, par kuru apmeklēšanas neiespējamību,spēlētājs brīdina Tenisa kluba administrāciju ne mazāk kā diennakti iepriekš. Neapmeklēto treniņu var atspēlēt tikai mēneša abonementa, kurā treniņš netika apmeklēts, darbības termiņā. Atspēle notiek papildlaikā un nedrīkst sakrīst ar pastāvīgo pa nedēļu notiekošo spēļu laiku. Atspēles tiesības ir tikai pastāvīgiem kluba spēlētājiem.

1.7. "Pastāvīgie kluba spēlētāji" - spēlētāji, kuriem sezonas laikā ir pastāvīgs iknedēļas spēļu laiks ne mazaks par vienu stundu.

 

2. Kortu apmeklējuma noteikumi

2.1. Tenisa kortos nodarbības notiek sporta tērpos un speciālos tenisa apavos ar baltu zoli vai apavos ar atzimi "NON-MARKING".

! Ir aizliegts atrasties kortos bez speciāliem apaviem.

2.2. Īpašu uzmanību lūdzam pievērst apavu tīrībai. Segtos kortos ie aizliegts lietot apavus, kuros esat spēlējuši atklātajos kortos ar dabīgo pārklājumu (īpaši - tenisītu).

2.3. Skatītājiem, kuri atrodas tenisa telpās, ir jābūt ar maiņas apaviem vai jāizmanto korta administratora piedāvātās bahilas.

2.4. tenisa klubā darbojas abonementu kartiņas sistēma, kuras jāuzrāda, lai saņemtu ģērbtuves skapīšu atslēgas. Ja šāda kartiņa netiek uzrādīta, Tenisa kluba administratoram ir tiesības atslēgas neizsniegt.

2.5. Tenisa kortos ir aizliegts ienest un lietot krāsainos dzērienus, kafiju, saldējumu.

2.6. Spēlētājiem saudzīgi jāuzturas pret kortiem un Tenisa kluba īpašumu, nav pieļaujams mest raketes, sist ar tām korta segumu, kā arī segto kortu sienas. 

2.7. Spēlētāju un skatītāju uzvedība tiek noteikta pēc vispārpieņemtajiem tenisa kortu izmantošanas noteikumiem.

2.8. Smēķēt Tenisa kluba telpās un tā teritorijā kategoriski aizliegts.

2.9. Ja abonemets tiek nodots citai personai, abonementa īpašniekam iepriekš jāinformē Tenisa kluba administrācija.

2.10. Tenisa kortos nodarbību laikā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 4 pieaugušie vai 6-8 bērni.

2.11. Visus jautājumus, kuri saistīti ar kortu izmantošanu, spēlētāji risina ar Tenisa kluba dežūrējošo administratoru.

 

3. Abonementu rezervēšanas un apmaksas kārtība

3.1. Spēles laiku rezervēšanai jāgriežas pie dežūrējošā Tenisa kluba administratora. 

3.2. Spēles laikus var rezervēt gan ierodoties personiski, gan pa tālruni.

3.3. Abonementu iegāde notiek ar 100% prieksapmaksu.

3.4. Iegādājoties jaunu abonementu, to jāapmaksā ne vēlāk kā 24 stundas pirms rezervētā laikā.

3.5. Abonementu iegāde pastāvīgajiem kluba spēlētājiem tiek veikta esošā abonementa pēdējās nodarbības dienā. Šo nosacījumu neievērošanas gadījumā Tenisa kluba administrācijai ir tiesības pārdot spēles laiku trešajai personai.

3.6. Brīvā apmeklējuma abonementu apmaksā tiek veikta saskaņā ar cenrādi. Cenu izmaiņas gadījumā kluba administrācijai ir tiesības veikt pārrēķinu par atlikušajām stundām.

3.7. Pastāvīgajiem kluba spēlētājiem ir prioritātes spēles laika iegādei mēneša abonementam uz jauno sezonu.

3.8. Atteikties no rezervētā spēles laika ir iespējams ne vēlāk, kā 24 stundas pirms nodarbību sākuma personiski vai pa tālruni brīdinot Tenisa kluba dežūrējoša administratora. Ja spēlētājs iepriekš nebrīdina un neierodas uz rezervētajām nodarbībām, tās tiek uzskatītas par notikušām un tās jāapmaksā pilna apmērā.

 

4. Atbildība par noteikumu neivērošanu.

4.1. Tenisa kluba spēlētāju pienākums ir ievērot Tenisa kluba iekšējas kārtības un pakalpojumu izmantošanas noteikumus, turpmāk tekstā Noteikumi.

4.2. Gadījumā, ja abonements tiek nodots citu personu lietošanā, atbildību par Noteikumu ievērošanu uzņemas abonementa īpašnieks.

4.3. Spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli.

4.4. Tenisa kluba spēlētāji apņemas savlaicīgi veikt maksājumus par kortu izmantošanu.

4.5. Ģērbtuves skapīšu atslēgu nozaudēšanas gadījumā, spēlētājiem jāmaksā naudas sodu LVL 5,- (pieci latu) apmērā.

4.6. Par atrašanos kortos bez speciāli paredzētajiem apaviem ir naudas sods LVL 10,- (desmit latu) apmērā.

4.7. Gadījumā, jā spēlētāja rīcības dēļ (piemēram, sitiens ar tenisa raketi) tiek bojāts kortu grīdas segums, spēlētājam jāmaksā naudas sodu LVL 50,- (piecdesmit latu) apmērā.

4.8. Tenisa kluba īpašuma bojāšanas gadījumā, vainīgajai personai jāmaksā soda nauda nodarītā zaudējuma apmērā.

4.9. Tenisa klubs neuzņemas atbildību par mantām un citām meteriālajām vērtībām, kuras atstātas ģērbtuves skapīšos, Tenisa kluba telpās vai tā teritorijā.

4.10. Tenisa klubs neuzņemas atbildību par nodarbību atcelšanu, izmaiņām, aizkavēšanos, ja tas notiek nepārvaramas varas apstākļu  iestāšanas dēļ (ugunsgrēks, dabas stihijas, masu nemieri, streiki, valsts vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi vai izdotie rīkojumi, elektroenerģijas vai citu komunikāciju padeves pārtraukšana), kā arī citu apstākļu dēļ, kurus tenisa klubs nevar paredzēt, ietekmēt vai novērst.

4.11. Tenisa klubam ir tiesības atcelt grafikā ieplānotās nodarbības sakarā ar sacensību rīkošanu vai remontdarbiem, iepriekš brīdinot par to abonementa īpašniekus.

4.12. Ja spēlētājs neievēro šos Noteikumus, Tenisa kluba administrācija ir tiesīga anulēt abonementu bez kompensācijas un turpmāk atteikt Tenisa kluba apmeklēšanā. 

Aktuāli
Darba laiki Ziemassvētkos

24.decembris "Ziemassvētku vakars" - 8.00 - 18.00
25. decembris "Ziemassvētki" –
slēgts

26. decembris "Ziemassvētki" -  8.00 - 21.00

31. decembris "Vecgada vakars" - 7.00 - 16.00

1.janvāris "2019 Jaunais gads" - slēgts

Lasīt tālāk..
Bērnu grupas 2018./2019. g.

Aicinam Jūsu bērnus no 3,5 līdz 16 gadu vecumam, ka arī pieaugušos uz tenisa nodarbībam grupās!!!

Lasīt tālāk..
Jauna tenisa grupa pieaugušajiem

Ja Jūs vēl neprotat spēlēt tenisu, mēs Jums to iemācīsim!

Lasīt tālāk..
MŪSU PARTNERI

 


SIA 'Centrālais tenisa klubs', Baldones iela 7, Rīga, LV - 1046, T.: +371 67 612 604
Mājas lapu izveide NewSite